ZPB.by

Saturday, May 30th

Last update03:15:31 AM GMT

You are here: Społeczeństwo Prawo KRASP obradowała w Szczecinie

KRASP obradowała w Szczecinie

Email Drukuj PDF

PolskaNa początku listopada br. obradowała w Szczecinie, na tamtejszym uniwersytecie, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Konferencję - poświęconą m.in. kwestiom dotyczącym wchodzącego w życie pakietu ustaw reformujących system nauki; nowelizacji ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; a także akredytacji środowiskowej - poprzedzało posiedzenie Prezydium KRASP.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych, posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędne. Członkami KRASP są - obok uczelni publicznych - także akademickie uczelnie niepubliczne. O status uczelni stowarzyszonej mogą ubiegać się także uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich.

Obecnie KRASP tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych (ponadto 5 szkół ma status uczelni stowarzyszonych). Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, a w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, gwarantującej im prawo do określania własnego stanowiska we wszystkich sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka. W szczególności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, KRASP: występuje do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa wyższego, nauki i kultury oraz w żywotnych sprawach środowiska akademickiego i wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Organy władzy publicznej mają natomiast obowiązek zasięgać opinii KRASP w sprawach: zasad działania i kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, systemu badań naukowych, kształcenia i pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zarządzania uczelniami, kształcenia kadr i polityki naukowej oraz bazy materialnej szkół wyższych, projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego, projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a także promocji nauki polskiej za granicą i rozwiązań w systemie oświaty mających znaczenie dla szkół wyższych.

- Projekty nowelizacji ustaw, które mają zreformować szkolnictwo wyższe, nie zadawalają rektorów - powiedziała w Szczecinie przewodnicząca KRASP, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow. - Jak się robi w tym kraju nowelizację, to zwykle robi się więcej niż powinno się zmieniać - kontynuowała prof. Chałasińska-Macukow. Dodała też, że „rektorzy są za tym, by nowelizacja weszła w życie i podniosła jakość nauczania, ale mają wiele wątpliwości, co do jej realizacji”.

Przewodnicząca skrytykowała też m.in. propozycję odpłatności za podejmowany przez studenta drugi kierunek studiów. Jej zdaniem studiowanie na kolejnym kierunku dotyczy małej liczby studentów (od 6 do 9 proc.), więc to zwykle nikomu na uczelniach nie przeszkadza. „Nie powinniśmy nikomu ograniczać dostępu do wiedzy, to niezgodne z misją uczelni” - podkreśliła.

Akceptacji rektorów nie zyskał również pomysł, by doktorzy, którzy wrócą do kraju po pięciu latach pracy na zagranicznej uczelni, mogli bez habilitacji stać profesorami. „Nie każdy wyjazd za granicę jest owocny, nie każda uczelnia dobra. To może „kuchennymi drzwiami” wpuścić na uczelnie osoby, które nie mają kwalifikacji” - stwierdziła przewodnicząca.

Rektorzy odnieśli się ponadto krytycznie do niektórych planów polityki kadrowej, m.in. pomysłu, by proces habilitacji przebiegał poza wydziałem, który potem ten tytuł będzie nadawać. Rektorom spodobał się natomiast zapis o finansowaniu „projakościowym” uczelni. Chodzi o wyłanianie najlepszych wydziałów uczelni i ich większe wspieranie finansowe. Fakt, że o niektóre fundusze trzeba będzie walczyć, zadziała mobilizująco.

Przewodnicząca KRASP pokazała następnie listę uwag, które rektorzy zgłosili do projektów przebywającej w Szczecinie minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarze Kudryckiej.

Joomla